M&O Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting H4+H5

Samenvatting Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting H4 + H5

De koppen zijn verdeeld in hiërarchische niveaus. Om het overzichtelijk en tevens makkelijk te maken om te leren kun je koppen in en uitklappen. Dit zie je aan het pijltje voor de blauwe kop. Een groot voordeel is dat wanneer je details geleerd hebt en alleen de grote lijnen wil doornemen (of andersom) het makkelijk is om sommige koppen in/uit te klappen. (In-/uitklapbare koppen staan alleen in het word document)

*Staan ook in bovenstaand document*

 Overlopende Posten Bijlage

 Loonkosten Bijlage (“3. Arbeid”)

LET OP! DE LAY-OUT VAN DE SAMENVATTING HIERONDER KLOPT NIET HELEMAAL! VOOR DE GOEDE SAMENVATTING KLIK HIERBOVEN OP HET WORD DOCUMENT!

Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting H4 + H5

Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting H4 – Verschil Kosten en Betalingen

1.      Winst Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

opbrengst – kosten

2.      Opbrengst Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

 • Ev neemt toe
  • ev neemt af
  • NIET WANNEER VOORRAAD WORDT INGEKOCHT! Je spreekt pas van kosten als de voorraad afneemt!
  • Btw niet op balans > aankopen
  • =geldswaarde noodzakelijk opgeofferde productiemiddelen t.b.v. productie van goederen en diensten.
  • Periodegrootheid + stroomgrootheid
  • Kostprijs= kosten per eenheid product
  • Verkoopprijs= kostprijs + gemiddelde winst/winst per product
   • Interestkosten
    1. Vervallen>vooruitbetalen
   • Notariskosten= indien akte v/d lening opgemaakt
   • Provisie= bemiddelingsloon
   • Kosten vervroegde aflossing
   • Pacht grond
   • Loonkosten=
    • prestatieloon= iemands prestaties (niet te meten in stuks)
    • stukloon= prestaties te meten in stuk
    • tijdloon= per uur betaald

3.      Kosten Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

·         feiten

·         Categoriale kostenindeling= indeling naar kostensoorten

1.      Vermogen= aantrekken vermogen kost geld
2.      Grond
3.      Arbeid
·         brutoloon

 

 • inhoudingen brutoloon (+ nettoloon= brutoloon)
  • Werknemersaandeelloonheffing
   • Loonbelasting
   • Premies volksverzekeringen
   • Premies werknemersverzekeringen
  • Pensioenpremie werknemer
 • volksverzekeringen
  • alle Nederlanders (verzekerd tegen)
  • AOW (Algemene OuderdomsWet)
  • ANW (Algemene Nabestaanden Wet)
  • AKW (Algemene Kinderbijslag Wet)
  • AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
 • werknemersverzekeringen
  • alle werknemers (verzekerd tegen)
  • WW (WerkloosheidsWet)
  • WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
  • IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)
  • ZVW (ZorgVerzekeringsWet)
·         werkgeversaandeel sociale premies (> geld niet wanneer loon te laag is)
·         werkgeversaandeel pensioenpremie

Bijlage bij “3. Arbeid”

4.      Diensten van derden
 • huur gebouw
 • assurantie-/verzekeringskosten
 • onderhoudskosten
 • vracht-/transportkosten
 • energiekosten
 • reclamekosten
!!!!
 • inkoopkosten= telefoon-/portokosten
 • inkoopwaarde v/d omzet= voorraadverandering + inkopen
 • afschrijvingskosten (methodes vastgelegd voor manier van afschrijven)
5.      Inkoopwaarde verkochte goederen
6.      duurzame productiemiddelen (langer dan 1 jaar)

 

 • aanschaffingsprijs=
  • aankoopprijs
  • installatiekosten/kosten bedrijfsklaar maken van productiemiddel
   • aanbrengen fundering
   • aanleggen leidingen
   • verbouwing
    • *voorbeeld*

winkelpand op de balans: prijs v/h winkelpand (1) +  verbouwing die nodig is om het (verwaarloosde) pand te openen (2)

 

 • Restwaarde/residuwaarde
 • invoerrechten
 • milieuheffingen
 • motorrijtuigenbelasting
 • onroerendezaakbelasting
7.      kostprijsverhogende belasting (doorberekend aan klant)

 

 • GEEN KOSTPRIJSVERHOGENDE BELASTING!!
  • inkomstenbelasting= belasting op winst
  • vennootschapsbelasting= belasting op winst bij nv/bv
 • kosten toegerekend >producten > bepaalde periode verkocht
 • betalingsverplichting is dus niet van belang alleen het moment van verkoop

·         Matching-beginsel:

·         Kostenberekening Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

Groen = Voordeel
 • hulpmiddel >investeringsbeslissingen
 • Planning en beheersing>productieproces
  • Voorcalculatie v/d kosten= begrote kosten verwerkt in de kostprijs
   • Dus: berekening v/d toegestane kosten
  • Nacalculatie= vergelijken van werkelijke en toegestane kosten

 

 • Overeenkomst gesloten > Ontstaan Betalingsverplichting (=tijdstipgrootheid)

 

 • Permanentie= kosten+opbrengsten in resultatenoverzicht weergeven >bepaalde periode>toebehoren

 

4.      Verkoopresultaat: Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

 • Brutoverkoopresultaat= verkoopopbrengst – inkoopwaarde
  • positief=brutowinst
  • negatief=bruto verlies
 • nettoresultaat= bedrijfskosten – bruto resultaat
  • lonen/huren/afschrijvingskosten/interestkosten
 • resultatenrekening=
  • periodegrootheid
  • overzicht ev verandert bepaalde periode
 • verandering ev= nettowinst + privéstortingen – privéopnamen
  • Geestelijke of lichamelijke inspanning
  • Alle geproduceerde productiemiddelen
  • Debetzijde

5.      Productiemiddelen: goed/dienst produceren Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

·         Arbeid

·         Kapitaal

 

6.      Doel onderneming Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

Niet-productieonderneming

 • Producten doorverkopen

Industriële/ambachtelijke onderneming

 • Koopt grond-/hulpstoffen>nieuw eindproduct

 

7.      Uitlenen Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

u/g = uitgeleend geld = bezitting = debet

o/g = opgenomen geld = schuld = credit

 

 

 

8.      Krediet Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

leverancierskrediet= eerst goederen, later geld

 • Ontvangen= crediteuren= credit
 • Verstrekt= debiteuren= debet

Afnemerskrediet= eerst geld, later goederen

 • Ontvangen= vooruit ontvangen bedragen= credit
 • Verstrekt= vooruitbetaalde bedragen= debet

 

 

 

 

 

 

Overlopende posten= zorgen dat opbrengsten + kosten > goede periode toegerekend
(… staat voor: Huur, Interest, energiekosten, abonnementskosten)

Interest

 • (eigenlijk) geen afzonderlijke kosten:
 • Interest niet veroorzaakt vermogen > maar bezit van voorraden productiemiddelen (grond/voorraad/duurzame productiemiddelen)
 • Nog te betalen interest = kort vreemd vermogen

 

9.      Afschrijvingen Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

 • Niet toegestaan: meer afschrijven > aanschaffingsprijs
 • Afschrijving (A)=
  • Waardedaling v/d vaste activa
  • Bedrag via klanten hebt terugverdient
 • Boekwaarde=
  • aanschafprijs – alle afschrijvingen tot nu toe
  • waarde >bezit volgens boekhouding/balans
  • bedrag >totaal terugverdienen (niet v/d klant)
 • rest-/residuwaarde (R)=
  • Btw
  • – sloopkosten
 • boekwinst/verlies=
  • bedrag >verkoop bezit opbrengt – boekwaarde
 • technische levensduur=
  • periode bezit functioneert
 • economische levensduur (N)= max. periode bezit op balans staat (economisch verantwoord is)
 • Afschrijvingskosten per jaar=

 

 

 

Afschrijvingsrekening= afschrijvingen geboekt aparte rekening
Geen

 • Duurzaam productiemiddel staat voor boekwaarde op balans
 • Afschrijvingen verminderen deze boekwaarde
Wel

 • Duurzaam productiemiddel staat voor aanschaffingsprijs op balans veranderd links (debetzijde) dus niks.
 • Afschrijvingen worden na elke afschrijving toegevoegd op de rekening rechts (creditzijde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Lineaire afschrijving= afschrijven met vast percentage v/d aanschaffingsprijs
 • Gemiddelde krediettermijn= wanneer debiteuren/crediteuren gemiddeld … tijd later betalen.
 • Po en ps
  • =privé opnamen en privé storting
  • Staat in liquiditeitsbegroting (kas/bank)
 • Nettoresultaat= saldo resultatenbegroting
 • Voorcalculatorische balans/geprojecteerde balans= met beginbalans, resultatenbegroting en liquiditeitsbegroting > balans maken
 • Opbrengsten + kosten komend jaar > indicatie
 • btw
 • Liquiditeit= mate onderneming in staat > kort vreemd vermogen betalen
  • Liquide activa
  • Vlottende activa
 • Onderneming liquide= liquide + vlottende activa > groter dan > kort vreemd vermogen
  • Nadeel: liquiditeit verandert continu (tijdstip, voorraadgrootheid)
 • Verklaring verandering liquide middelen
 • Overzicht verwachte ontvangsten + uitgaven
  • Ontvangsten
   • Verkopen
  • Uitgaven
   • Inkopen
   • Aanschaf van activa
   • Diensten
   • Lonen
   • Belasting
   • Heffingen
  • Voordeel
   • Verkoopresultaat > bepaalde periode precies vast te stellen
   • Ondernemer: hoeveelheid liquide middelen in de gaten houden
   • Startende ondernemer: hoeveel geld investeren

Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting H5 – De begroting

Losse Begrippen Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

 • Gemiddelde krediettermijn= wanneer debiteuren/crediteuren gemiddeld … tijd later betalen.
 • Po en ps
  • =privé opnamen en privé storting
  • Staat in liquiditeitsbegroting (kas/bank)
 • Nettoresultaat= saldo resultatenbegroting
 • Voorcalculatorische balans/geprojecteerde balans= met beginbalans, resultatenbegroting en liquiditeitsbegroting > balans maken

Resultatenbegroting/resultatenraming

 • Opbrengsten + kosten komend jaar > indicatie
 • excl. btw

Liquiditeitsbalans Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

 • Liquiditeit= mate onderneming in staat > kort vreemd vermogen betalen
  • Liquide activa
  • Vlottende activa
 • Onderneming liquide= liquide + vlottende activa > groter dan > kort vreemd vermogen
  • Nadeel: liquiditeit verandert continu (tijdstip, voorraadgrootheid)

Liquiditeitsbegroting Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

 • Verklaring verandering liquide middelen
 • Overzicht verwachte ontvangsten + uitgaven
  • Ontvangsten
   • Verkopen
  • Uitgaven
   • Inkopen
   • Aanschaf van activa
   • Diensten
   • Lonen
   • Belasting
   • Heffingen
  • Voordeel
   • Verkoopresultaat > bepaalde periode precies vast te stellen
   • Ondernemer: hoeveelheid liquide middelen in de gaten houden
   • Startende ondernemer: hoeveel geld investeren

Kosten vs. Uitgaven Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

KostenUitgaven
PeriodeTijdstip
Schuld; niet op dit moment van je rekening afgehaald; behoort tot deze periodeBetaling; uitgevoerd op dit tijdstip

 

 

 

 

 

Balans verbanden Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

 • EV eindbalans= EV beginbalans + begrote nettoresultaat + begrote ps + begrote po
 • Liquide middelen eindbalans= liquide middelen beginbalans + saldo liquiditeitsbegroting
 • Voorraad eindbalans= voorraad beginbalans + inkopen (excl. Btw) – inkoopwaarde verkopen
 • Debiteuren eindbalans= debiteuren beginbalans + verkopen op rekening (incl. btw) – ontvangsten debiteuren
 • Crediteuren eindbalans= crediteuren beginbalans + inkopen op rekening (incl. btw) – betalingen crediteuren
 • Vaste activa eindbalans= vaste activa beginbalans – afschrijvingen + aanschaf vaste activa – verkoop activa
 • Lening eindbalans= lening beginbalans – aflossing + opnemen nieuwe lening

 

 • Overlopende posten
  • Te betalen huur eindbalans= te betalen huur beginbalans + huurkosten – huuruitgaven
  • Vooruitbetaalde huur eindbalans= vooruitbetaalde huur beginbalans + huuruitgaven – huurkosten
  • Nog te ontvangen huur eindbalans= nog te ontvangen huur beginbalans + huuropbrengsten – huurontvangsten
  • Vooruit ontvangen huur eindbalans= vooruit ontvangen huur beginbalans + huurontvangsten – huuropbrengsten

 

Waar te vinden? Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

 • Debiteuren ontvangsten > liquiditeitsbegroting
 • Inkopen: uitgaven > liquiditeitsbegroting (dan contant en excl. Btw)
 • Inkoopwaarden v/d verkopen/kosten verkopen > resultatenbegroting
 • Betalingen aan crediteuren > liquiditeitsbegroting
 • Inkopen op rekening (incl. btw) > meestal liquiditeitsbegroting
 • Mutaties leningen > liquiditeitsbegroting

 

 • Let op! Debiteuren ontvangsten niet uit resultatenbegroting: alle bedragen excl. Btw contante verkopen en op rekening kan je dan niet splitsen

 

 

 

Samenvatting Eenmanszaak Deel 1 Hoofdstuk 4 + Hoofdstuk 5

Samenvatting Hoofdstuk 5 + Hoofdstuk 5

M&O Samenvatting

Management & Organisatie Samenvatting

M&O Eenmanszaak Deel 1

Management & Organisatie Eenmanszaak Deel 1

Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1

M en O Eenmanszaak Deel 1

Eenmanszaak Deel 1 Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5

M en O toetsstof

Eenmanszaak deel 1 samenvatting

Voor meer informatie kijk op https://www.menoplus.nl

 

m&o Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting h4 +h5

m&o Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting h4 +h5

Geef een reactie