Eenmanszaak Hoofdstuk 1t/m 3

Bekijk nu de M&O, management & organisatie samenvatting op vwohulp.nl!!

 

Hoofdstuk 1
Consumptieve doeleinden= kopen auto, koelkast, vakantie of huis
Schulden/consumptief krediet:
Persoonlijke lening=
lening aan consument
regelmatig inkomen (hoogte inkomen)
18+
Vervroegde aflossing boete
Doorlopend krediet(privé) / Rekening-courant(zakelijk>H3) =
Kredietlimiet= bedrag maximaal lenen
Netto inkomen
Huurkoop=
goed gekocht>geleverd > aanbetaling>rest betaald>termijnen
eigenaar>na laatste termijn>betaald
impulsaankopen
vervroegde aflossing boete
Koop op afbetaling=
goed gekocht>geleverd > aanbetaling>rest betaald>termijnen
direct eigenaar
impulsaankopen
vervroegde aflossing boete
Creditcard
Hypothecaire lening=
Gedekt krediet
Onderpand: onroerend goed= grond en alles wat zich aardvast verbind
Hypotheek=zakelijk zekerheidsrecht
Lage rente
onder voorbehoud
Inkomen
executiewaarde
Hypotheekrecht
Eigenaar
Hypotheekgever>ruil>hypothecaire lening krijgen
geldnemer
Bank
Hypotheeknemer>ruil>hypothecaire lening geven
Geldgever
Afsluiten
Hypotheekakte>notaris>inschrijven hypotheekregister!
Looptijd lening
Rentepercentage
Rentepercentage vastgelegd (variabel) (langer>hoger)
Wanneer vervroegd MAG aflossen
Voordelen:
Meteen kopen
Nadeel:
Hoge rente
Vastzitten Voordelen:
rente
Nadeel:
Geld kwijt

Rente/interest= vergoeding voor het t.b.s. van geld
Rente(n)/vervallen= een reeks betalingen gelijke tussenruimten
Periode= tijd verstrijkt tussen 2 betalingen
Termijnen= bedragen

Annuïteitenhypotheek=
Periodiek(rente+aflossing) gelijkblijvend bedrag
aflossingsdeel groter + interestbestanddeel kleiner (in verhouding met elkaar)
lineaire hypotheek=
elk jaar vast afgelost + rente>niet afgeloste deel (rente minder)
spaarhypotheek=
niet afgelost (looptijd) / spaarpremie + rente (totale bedrag) + overlijdensrisicoverzekering
maximale fiscale renteaftrek= belasting aftrekbaar + spaarrente belastingvrij

executiewaarde= opbrengst onroerend goed>veiling
basishypotheek= hypotheek>75/90% executiewaarde
tophypotheek= hogere lening>basis

enkelvoudig interest= rente over hoofdsom/alleen over kapitaal
samengesteld interest= rente over rente/rente over hoofdsom/rente over kapitaal + bijgeschreven rente

belastingvoordeel= interestbedrag x belasting (betaalde % over inkomen)
bruto lasten= aflossing + rente
nettolasten= brutolasten – belastingvoordeel

ondernemers>alle rente aftrekbaar > particulieren alleen hypothecaire lening

aflossen:
einde looptijd (spaar)
elke periode gelijk (lineaire)
begin weinig>einde veel (annuïteit)
aflossingsplan=
hoeveel>periode aflost
hoeveel>rente
schuldrest (einde jaar)

contante waarden=
omgekeerde eindwaarde
bedrag toekomst terug rekenen>vergelijkbaar bedrag op dit moment

Hoofdstuk 2
eenmanszaak:
geen scheiding privé+zakelijk vermogen
gemeenschap van goederen getrouwd= privé vermogen echtgenoot niet veilig
onder huwelijkse voorwaarden= privé vermogen echtgenoot wel veilig
eigenaar directeur
beslissingen
overeenkomsten afsluiten
voordeel:
snel besluiten
nadeel:
banken niet snel krediet verlenen
ziekte/dood>continuïteit
verlies > eigen rekening

 1. vergunning:
  sommige branches
 2. inschrijven handelsregister
  naam ingeschreven bij kamer van koophandel in handelsregister
  publiek niet misleid of naam bestaat al
 3. administratie/boekhouding
 4. vestigingsplaats
 5. investeringsbegroting:
  raming van financieringsbehoeften= hoeveel geld nodig voor beginnen / grootte financieringsbehoeften / begroting>alle zaken>beginnen
  Activa/kapitaal > 3 onderdelen
  -Vaste
  > 1 jaar
  Afschrijven
  -Vlottende
  < 1 jaar
  Vb
  Voorraden/handelsgoederen
  Debiteuren/verstrekt leveranciers krediet
  Vordering op afnemers
  Rekening gekocht
  Nog te ontvangen bedragen
  Geld krijgen (geen klanten)
  Huur
  Vooruitbetaalde bedragen/verstrekt afnemerskrediet
  Bestelwagen huren
  Te vorderen btw/omzetbelasting
  1x per kwartaal verrekend
  (Gaat om bezittingen)
  -Liquide
  Geld
  Liquide=vloeibaar, geld meteen bruikbaar
 6. resultatenbegroting:
  hoogte kosten>toekomst
  opbrengsten i.v.t. kosten
 7. liquiditeitsbegroting
  betalingen+ontvangsten>toekomst
  hoogte liquide middelen>toekomst
 8. rechtsvorm
  vastgelegd
  manier>belasting betalen
  aansprakelijkheid
  bevoegdheden
 9. verzekeringen:
  WA bedrijfsauto
  Opstalverzekering (brand/waterschade)
  Verzekering inventaris (brand/storm/diefstal)
  Bedrijfsschadeverzekering= gevolg schade niet kunnen verkopen
  Overlijdensrisicoverzekering
 10. financiering
  Hoeveel ev
  Hoeveel vreemd vermogen
  Lang vreemd vermogen/lang krediet/langdurig tijdelijk vermogen
  Hypotheeklening/hypothecaire lening
  Onderhandse lening>particulieren (familie/vrienden)
  Kort vreemd vermogen/kort krediet/kortstondig tijdelijk vermogen
  rekening-courantkrediet
  Onderpand: onroerend goed/handelsgoederen/waardepapieren
  Crediteuren/Ontvangen leverancierskrediet
  vooruit ontvangen bedragen/Ontvangen afnemerskrediet
  nog te betalen bedragen
  huur/energie/abonnementen etc.
  te betalen btw
 11. diversen
  Openen bankrekening
  Zoeken leveranciers
  Verlichting
  Vloerbedekking
  Gordijnen
  Toegevoegde waarde=
  verschil tussen inkoop en verkoop / waarde ondernemer toevoegt aan ingekochte goederen

Btw/omzetbelasting=
belasting op de toegevoegde waarde
GEEN kosten
0% export(goederen/diensten)
6% noodzakelijke levensbehoeften
21% luxe goederen
Vrijgesteld: onderwijs/onderdelen gezondheidszorg

Fiscus= belastingdienst

u/g = uitgeleend geld = bezitting = debet
o/g = opgenomen geld = schuld = credit

scontrovorm= balans met linker+rechterkant
balans= overzicht>bezittingen + vreemd vermogen + ev>bepaald tijdstip

investeringsbegroting:
Vaste
Vlottende
Voorraden/handelsgoederen
Debiteuren/verstrekt leveranciers krediet
Vordering op afnemers
Rekening gekocht
Nog te ontvangen bedragen
Geld krijgen (geen klanten)
Huur
Vooruitbetaalde bedragen/verstrekt afnemerskrediet
Bestelwagen huren
Te vorderen btw/omzetbelasting
1x per kwartaal verrekend
(Gaat om bezittingen)
Liquide
Geld
Liquide=vloeibaar, geld meteen bruikbaar
financiering
Lang vreemd vermogen/lang krediet/langdurig tijdelijk vermogen
Hypotheeklening/hypothecaire lening
Onderhandse lening>particulieren (familie/vrienden)
Kort vreemd vermogen/kort krediet/kortstondig tijdelijk vermogen
rekening-courantkrediet
Onderpand: onroerend goed/handelsgoederen/waardepapieren
Crediteuren/Ontvangen leverancierskrediet
vooruit ontvangen bedragen/Ontvangen afnemerskrediet
nog te betalen bedragen
huur/energie/abonnementen etc.
te betalen btw

Bijlage H2

leverancierskrediet= eerst goederen, later geld
Ontvangen= crediteuren= credit
Verstrekt= debiteuren= debet
Afnemerskrediet= eerst geld, later goederen
Ontvangen= vooruit ontvangen bedragen= credit
Verstrekt= vooruitbetaalde bedragen= debet

Hoofdstuk 3
Eenmanszaak= één eigenaar
Vof= meerdere eigenaren> doel>winst delen
Vennoten/firmanten= degenen die overeenkomsten sluit>tot samenwerking
Goodwill
= vergoeding firmant ontvangt>klantenkring
Onstoffelijke/immateriële goederen

Rechtsvorm>eenmanszaak voor/nadelen
Aansprakelijkheid
Leiding + besluitvorming
Voordeel: snel
Nadeel: geen overleg
Financiering
Persoonlijke zekerheidstelling:
Borg= personen schuld betalen>schuldenaar niet kan
borgtocht= overeenkomst waarin de persoonlijke zekerheidsstelling>vastgelegd
Zakelijke zekerheidstelling: roerende/onroerende goederen
Publicatieplicht (niet)
Continuïteit
Fiscale aspecten>inkomstenbelasting
Akte van oprichting niet verplicht VOF toch verstandig
Naam
Doel
Namen firmanten
Inbreng firmanten
winstregeling

overnemingsbeding= overname geregeld (VOF) (in akte van oprichting)