Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

 

*Staan ook in bovenstaand document*

 Overlopende Posten Bijlage

 Loonkosten Bijlage (“3. Arbeid”)

LET OP! DE LAY-OUT VAN DE SAMENVATTING HIERONDER KLOPT NIET HELEMAAL! VOOR DE GOEDE SAMENVATTING KLIK HIERBOVEN OP HET WORD DOCUMENT!

Eenmanszaak Deel 1 Hoofdstuk 1 t/m 5

De koppen zijn verdeeld in hiërarchische niveaus.

Eenmanszaak Deel 1 Hoofdstuk 1 t/m 3

Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting Hoofdstuk 1

Consumptieve doeleinden= kopen auto, koelkast, vakantie of huis

  Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –

Schulden/consumptief krediet:

 • Persoonlijke lening=
  • lening aan consument
   • regelmatig inkomen (hoogte inkomen)
   • 18+
  • Vervroegde aflossing boete
 • Doorlopend krediet(privé) / Rekening-courant(zakelijk>H3) =
  • Kredietlimiet= bedrag maximaal lenen
   • Netto inkomen
  • Huurkoop=
Ongedekt/blanco krediet
 • goed gekocht>geleverd > aanbetaling>rest betaald>termijnen
 • eigenaar>na laatste termijn>betaald
 • impulsaankopen
 • vervroegde aflossing boete
 • Koop op afbetaling=
  • goed gekocht>geleverd > aanbetaling>rest betaald>termijnen
  • direct eigenaar
  • impulsaankopen
  • vervroegde aflossing boete
 • Creditcard
 • Hypothecaire lening=
  • Gedekt krediet
  • Onderpand: onroerend goed= grond en alles wat zich aardvast verbind
  • Hypotheek=zakelijk zekerheidsrecht
  • Lage rente
  • onder voorbehoud
   • Inkomen
   • executiewaarde
  • Hypotheekrecht
   • Eigenaar
    • Hypotheekgever>ruil>hypothecaire lening krijgen
    • geldnemer
   • Bank
    • Hypotheeknemer>ruil>hypothecaire lening geven
    • Geldgever
   • Afsluiten
    • Hypotheekakte>notaris>inschrijven hypotheekregister!
     1. Looptijd lening
     2. Rentepercentage
     3. Rentepercentage vastgelegd (variabel) (langer>hoger)
     4. Wanneer vervroegd MAG aflossen

 

 • Voordelen:
  • Meteen kopen
 • Nadeel:
  • Hoge rente
  • Vastzitten
 • Voordelen:
  • rente
 • Nadeel:
  • Geld kwijt

 

Rente/interest= vergoeding voor het t.b.s. van geld

Rente(n)/vervallen= een reeks betalingen gelijke tussenruimten

Periode= tijd verstrijkt tussen 2 betalingen

Termijnen= bedragen

 

Annuïteitenhypotheek=

 • Periodiek(rente+aflossing) gelijkblijvend bedrag
 • aflossingsdeel groter + interestbestanddeel kleiner (in verhouding met elkaar)

lineaire hypotheek=

 • elk jaar vast afgelost + rente>niet afgeloste deel (rente minder)

spaarhypotheek=

 • niet afgelost (looptijd) / spaarpremie + rente (totale bedrag) + overlijdensrisicoverzekering
 • maximale fiscale renteaftrek= belasting aftrekbaar + spaarrente belastingvrij

 

executiewaarde= opbrengst onroerend goed>veiling

basishypotheek= hypotheek>75/90% executiewaarde

tophypotheek= hogere lening>basis

 

enkelvoudig interest= rente over hoofdsom/alleen over kapitaal

samengesteld interest= rente over rente/rente over hoofdsom/rente over kapitaal + bijgeschreven rente

 

belastingvoordeel= interestbedrag x belasting (betaalde % over inkomen)

bruto lasten= aflossing + rente

nettolasten= brutolasten – belastingvoordeel

 

ondernemers>alle rente aftrekbaar > particulieren alleen hypothecaire lening

 

aflossen:

 1. einde looptijd (spaar)
 2. elke periode gelijk (lineaire)
 3. begin weinig>einde veel (annuïteit)

aflossingsplan=

 • hoeveel>periode aflost
 • hoeveel>rente
 • schuldrest (einde jaar)

 

contante waarden=

 • omgekeerde eindwaarde
 • bedrag toekomst terug rekenen>vergelijkbaar bedrag op dit moment

 

 

 

 

Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting Hoofdstuk 2

  Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –

eenmanszaak:

 • geen scheiding privé+zakelijk vermogen
  • gemeenschap van goederen getrouwd= privé vermogen echtgenoot niet veilig
  • onder huwelijkse voorwaarden= privé vermogen echtgenoot wel veilig
 • eigenaar directeur
  • beslissingen
  • overeenkomsten afsluiten
 • voordeel:
  • snel besluiten
 • nadeel:
  • banken niet snel krediet verlenen
  • ziekte/dood>continuïteit
  • verlies > eigen rekening

 

 1. vergunning:
 • sommige branches
 1. inschrijven handelsregister
 • naam ingeschreven bij kamer van koophandel in handelsregister
  • publiek niet misleid of naam bestaat al
 1. administratie/boekhouding
 2. vestigingsplaats
 3. investeringsbegroting:
 • raming van financieringsbehoeften= hoeveel geld nodig voor beginnen / grootte financieringsbehoeften / begroting>alle zaken>beginnen
 • Activa/kapitaal > 3 onderdelen

  Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –

Vaste

 • > 1 jaar
 • Afschrijven

  Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –

Vlottende

 • < 1 jaar
 • Vb
  • Voorraden/handelsgoederen
  • Debiteuren/verstrekt leveranciers krediet
   • Vordering op afnemers
   • Rekening gekocht
  • Nog te ontvangen bedragen
   • Geld krijgen (geen klanten)
   • Huur
  • Vooruitbetaalde bedragen/verstrekt afnemerskrediet
   • Bestelwagen huren
  • Te vorderen btw/omzetbelasting
   • 1x per kwartaal verrekend
   • (Gaat om bezittingen)

  Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –

Liquide

 • Geld
 • Liquide=vloeibaar, geld meteen bruikbaar

 

 

 1. resultatenbegroting:
 • hoogte kosten>toekomst
 • opbrengsten i.v.t. kosten
 1. liquiditeitsbegroting
 • betalingen+ontvangsten>toekomst
 • hoogte liquide middelen>toekomst
 1. rechtsvorm
 • vastgelegd
 • manier>belasting betalen
 • aansprakelijkheid
 • bevoegdheden
 1. verzekeringen:
 • WA bedrijfsauto
 • Opstalverzekering (brand/waterschade)
 • Verzekering inventaris (brand/storm/diefstal)
 • Bedrijfsschadeverzekering= gevolg schade niet kunnen verkopen
 • Overlijdensrisicoverzekering
 1. financiering
 • Hoeveel ev
 • Hoeveel vreemd vermogen
  • Lang vreemd vermogen/lang krediet/langdurig tijdelijk vermogen
   • Hypotheeklening/hypothecaire lening
   • Onderhandse lening>particulieren (familie/vrienden)

Kort vreemd vermogen/kort krediet/kortstondig tijdelijk vermogen

 • rekening-courantkrediet
  • Onderpand: onroerend goed/handelsgoederen/waardepapieren
 • Crediteuren/Ontvangen leverancierskrediet
 • vooruit ontvangen bedragen/Ontvangen afnemerskrediet
 • nog te betalen bedragen
  • huur/energie/abonnementen etc.
 • te betalen btw
 1. diversen
 • Openen bankrekening
 • Zoeken leveranciers
 • Verlichting
 • Vloerbedekking
 • Gordijnen

Toegevoegde waarde=

 • verschil tussen inkoop en verkoop / waarde ondernemer toevoegt aan ingekochte goederen

 

Btw/omzetbelasting=

 • belasting op de toegevoegde waarde
 • GEEN kosten
 • 0% export(goederen/diensten)
 • 6% noodzakelijke levensbehoeften
 • 21% luxe goederen
 • Vrijgesteld: onderwijs/onderdelen gezondheidszorg

 

Fiscus= belastingdienst

 

u/g = uitgeleend geld = bezitting = debet

o/g = opgenomen geld = schuld = credit

 

scontrovorm= balans met linker+rechterkant

balans= overzicht>bezittingen + vreemd vermogen + ev>bepaald tijdstip

 

 

 

 

 

investeringsbegroting:

 • Vaste
 • Vlottende
  • Voorraden/handelsgoederen
  • Debiteuren/verstrekt leveranciers krediet
   • Vordering op afnemers
   • Rekening gekocht
  • Nog te ontvangen bedragen
   • Geld krijgen (geen klanten)
   • Huur
  • Vooruitbetaalde bedragen/verstrekt afnemerskrediet
   • Bestelwagen huren
  • Te vorderen btw/omzetbelasting
   • 1x per kwartaal verrekend
   • (Gaat om bezittingen)
  • Liquide
   • Geld
   • Liquide=vloeibaar, geld meteen bruikbaar

 

financiering

 • Lang vreemd vermogen/lang krediet/langdurig tijdelijk vermogen
  • Hypotheeklening/hypothecaire lening
  • Onderhandse lening>particulieren (familie/vrienden)
 • Kort vreemd vermogen/kort krediet/kortstondig tijdelijk vermogen
 • rekening-courantkrediet
  • Onderpand: onroerend goed/handelsgoederen/waardepapieren
 • Crediteuren/Ontvangen leverancierskrediet
 • vooruit ontvangen bedragen/Ontvangen afnemerskrediet
 • nog te betalen bedragen
  • huur/energie/abonnementen etc.
 • te betalen btw

 

Bijlage H2

 

 

 

leverancierskrediet= eerst goederen, later geld

 • Ontvangen= crediteuren= credit
 • Verstrekt= debiteuren= debet

Afnemerskrediet= eerst geld, later goederen

 • Ontvangen= vooruit ontvangen bedragen= credit
 • Verstrekt= vooruitbetaalde bedragen= debet

 

 

Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting Hoofdstuk 3

Eenmanszaak= één eigenaar

Vof= meerdere eigenaren> doel>winst delen

Vennoten/firmanten= degenen die overeenkomsten sluit>tot samenwerking

Goodwill

 • = vergoeding firmant ontvangt>klantenkring
 • Onstoffelijke/immateriële goederen

 

Rechtsvorm>eenmanszaak voor/nadelen

 1. Aansprakelijkheid
 2. Leiding + besluitvorming
  1. Voordeel: snel
  2. Nadeel: geen overleg
 3. Financiering
  1. Persoonlijke zekerheidstelling:
   1. Borg= personen schuld betalen>schuldenaar niet kan
   2. borgtocht= overeenkomst waarin de persoonlijke zekerheidsstelling>vastgelegd
  2. Zakelijke zekerheidstelling: roerende/onroerende goederen
 4. Publicatieplicht (niet)
 5. Continuïteit
 6. Fiscale aspecten>inkomstenbelasting

 

 

Akte van oprichting niet verplicht VOF toch verstandig

 1. Naam
 2. Doel
 3. Namen firmanten
 4. Inbreng firmanten
 5. winstregeling

 

overnemingsbeding= overname geregeld (VOF) (in akte van oprichting)

 

 

De Eenmanszaak Deel 1 H4+H5

Heel veel koppen zijn verdeeld in hiërarchische niveaus.

Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting Hoofdstuk 4 – Verschil Kosten en Betalingen

1.

  Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –

Winst

opbrengst – kosten

2.

  Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –

Opbrengst

 • Ev neemt toe
  • ev neemt af
  • NIET WANNEER VOORRAAD WORDT INGEKOCHT! Je spreekt pas van kosten als de voorraad afneemt!
  • Btw niet op balans > aankopen
  • =geldswaarde noodzakelijk opgeofferde productiemiddelen t.b.v. productie van goederen en diensten.
  • Periodegrootheid + stroomgrootheid
  • Kostprijs= kosten per eenheid product
  • Verkoopprijs= kostprijs + gemiddelde winst/winst per product
   • Interestkosten
    1. Vervallen>vooruitbetalen
   • Notariskosten= indien akte v/d lening opgemaakt
   • Provisie= bemiddelingsloon
   • Kosten vervroegde aflossing
   • Pacht grond
   • Loonkosten=
    • prestatieloon= iemands prestaties (niet te meten in stuks)
    • stukloon= prestaties te meten in stuk
    • tijdloon= per uur betaald

3.

  Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –

Kosten

·         feiten

·         Categoriale kostenindeling= indeling naar kostensoorten

1.      Vermogen= aantrekken vermogen kost geld
2.      Grond
3.      Arbeid
·         brutoloon

 

 • inhoudingen brutoloon (+ nettoloon= brutoloon)
  • Werknemersaandeelloonheffing
   • Loonbelasting
   • Premies volksverzekeringen
   • Premies werknemersverzekeringen
  • Pensioenpremie werknemer
 • volksverzekeringen
  • alle Nederlanders (verzekerd tegen)
  • AOW (Algemene OuderdomsWet)
  • ANW (Algemene Nabestaanden Wet)
  • AKW (Algemene Kinderbijslag Wet)
  • AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
 • werknemersverzekeringen
  • alle werknemers (verzekerd tegen)
  • WW (WerkloosheidsWet)
  • WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
  • IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)
  • ZVW (ZorgVerzekeringsWet)
·         werkgeversaandeel sociale premies (> geld niet wanneer loon te laag is)
·         werkgeversaandeel pensioenpremie

 

 

 

  Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –

Bijlage bij “3. Arbeid”

4.      Diensten van derden
 • huur gebouw
 • assurantie-/verzekeringskosten
 • onderhoudskosten
 • vracht-/transportkosten
 • energiekosten
 • reclamekosten
!!!!
 • inkoopkosten= telefoon-/portokosten
 • inkoopwaarde v/d omzet= voorraadverandering + inkopen
 • afschrijvingskosten (methodes vastgelegd voor manier van afschrijven)
5.

  Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –

  Inkoopwaarde verkochte goederen
6.

  Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –

duurzame productiemiddelen (langer dan 1 jaar)

 

 • aanschaffingsprijs=
  • aankoopprijs
  • installatiekosten/kosten bedrijfsklaar maken van productiemiddel
   • aanbrengen fundering
   • aanleggen leidingen
   • verbouwing
    • *voorbeeld*

winkelpand op de balans: prijs v/h winkelpand (1) +  verbouwing die nodig is om het (verwaarloosde) pand te openen (2)

 

 • Restwaarde/residuwaarde
 • invoerrechten
 • milieuheffingen
 • motorrijtuigenbelasting
 • onroerendezaakbelasting
7.

  Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –

kostprijsverhogende belasting (doorberekend aan klant)

 

 • GEEN KOSTPRIJSVERHOGENDE BELASTING!!
  • inkomstenbelasting= belasting op winst
  • vennootschapsbelasting= belasting op winst bij nv/bv
 • kosten toegerekend >producten > bepaalde periode verkocht
 • betalingsverplichting is dus niet van belang alleen het moment van verkoop

·

  Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –

  Matching-beginsel:

·

  Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –

Kostenberekening

Groen = Voordeel
 • hulpmiddel >investeringsbeslissingen
 • Planning en beheersing>productieproces
  • Voorcalculatie v/d kosten= begrote kosten verwerkt in de kostprijs
   • Dus: berekening v/d toegestane kosten
  • Nacalculatie= vergelijken van werkelijke en toegestane kosten

 

 • Overeenkomst gesloten > Ontstaan Betalingsverplichting (=tijdstipgrootheid)

 

 • Permanentie= kosten+opbrengsten in resultatenoverzicht weergeven >bepaalde periode>toebehoren

 

4.

  Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –

Verkoopresultaat:

 • Brutoverkoopresultaat= verkoopopbrengst – inkoopwaarde
  • positief=brutowinst
  • negatief=bruto verlies
 • nettoresultaat= bedrijfskosten – bruto resultaat
  • lonen/huren/afschrijvingskosten/interestkosten
 • resultatenrekening=
  • periodegrootheid
  • overzicht ev verandert bepaalde periode
 • verandering ev= nettowinst + privéstortingen – privéopnamen
  • Geestelijke of lichamelijke inspanning
  • Alle geproduceerde productiemiddelen
  • Debetzijde

5.

  Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –

Productiemiddelen: goed/dienst produceren

·         Arbeid

·         Kapitaal

 

6.

  Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –

Doel onderneming

Niet-productieonderneming

 • Producten doorverkopen

Industriële/ambachtelijke onderneming

 • Koopt grond-/hulpstoffen>nieuw eindproduct

 

7.     Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting – Uitlenen

u/g = uitgeleend geld = bezitting = debet

o/g = opgenomen geld = schuld = credit

 

 

 

8.      Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting – Krediet

leverancierskrediet= eerst goederen, later geld

 • Ontvangen= crediteuren= credit
 • Verstrekt= debiteuren= debet

Afnemerskrediet= eerst geld, later goederen

 • Ontvangen= vooruit ontvangen bedragen= credit
 • Verstrekt= vooruitbetaalde bedragen= debet

 

 

 

 

 

 

Overlopende posten= zorgen dat opbrengsten + kosten > goede periode toegerekend
(… staat voor: Huur, Interest, energiekosten, abonnementskosten)

Interest

 • (eigenlijk) geen afzonderlijke kosten:
 • Interest niet veroorzaakt vermogen > maar bezit van voorraden productiemiddelen (grond/voorraad/duurzame productiemiddelen)
 • Nog te betalen interest = kort vreemd vermogen

 

9.     Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting –  Afschrijvingen

 • Niet toegestaan: meer afschrijven > aanschaffingsprijs
 • Afschrijving (A)=
  • Waardedaling v/d vaste activa
  • Bedrag via klanten hebt terugverdient
 • Boekwaarde=
  • aanschafprijs – alle afschrijvingen tot nu toe
  • waarde >bezit volgens boekhouding/balans
  • bedrag >totaal terugverdienen (niet v/d klant)
 • rest-/residuwaarde (R)=
  • Btw
  • – sloopkosten
 • boekwinst/verlies=
  • bedrag >verkoop bezit opbrengt – boekwaarde
 • technische levensduur=
  • periode bezit functioneert
 • economische levensduur (N)= max. periode bezit op balans staat (economisch verantwoord is)
 • Afschrijvingskosten per jaar=

 

 

 

Afschrijvingsrekening= afschrijvingen geboekt aparte rekening
Geen

 • Duurzaam productiemiddel staat voor boekwaarde op balans
 • Afschrijvingen verminderen deze boekwaarde
Wel

 • Duurzaam productiemiddel staat voor aanschaffingsprijs op balans veranderd links (debetzijde) dus niks.
 • Afschrijvingen worden na elke afschrijving toegevoegd op de rekening rechts (creditzijde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Lineaire afschrijving= afschrijven met vast percentage v/d aanschaffingsprijs
 • Gemiddelde krediettermijn= wanneer debiteuren/crediteuren gemiddeld … tijd later betalen.
 • Po en ps
  • =privé opnamen en privé storting
  • Staat in liquiditeitsbegroting (kas/bank)
 • Nettoresultaat= saldo resultatenbegroting
 • Voorcalculatorische balans/geprojecteerde balans= met beginbalans, resultatenbegroting en liquiditeitsbegroting > balans maken
 • Opbrengsten + kosten komend jaar > indicatie
 • btw
 • Liquiditeit= mate onderneming in staat > kort vreemd vermogen betalen
  • Liquide activa
  • Vlottende activa
 • Onderneming liquide= liquide + vlottende activa > groter dan > kort vreemd vermogen
  • Nadeel: liquiditeit verandert continu (tijdstip, voorraadgrootheid)
 • Verklaring verandering liquide middelen
 • Overzicht verwachte ontvangsten + uitgaven
  • Ontvangsten
   • Verkopen
  • Uitgaven
   • Inkopen
   • Aanschaf van activa
   • Diensten
   • Lonen
   • Belasting
   • Heffingen
  • Voordeel
   • Verkoopresultaat > bepaalde periode precies vast te stellen
   • Ondernemer: hoeveelheid liquide middelen in de gaten houden
   • Startende ondernemer: hoeveel geld investeren

Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting Hoofdstuk 5 – De begroting

Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting – Losse Begrippen

 • Gemiddelde krediettermijn= wanneer debiteuren/crediteuren gemiddeld … tijd later betalen.
 • Po en ps
  • =privé opnamen en privé storting
  • Staat in liquiditeitsbegroting (kas/bank)
 • Nettoresultaat= saldo resultatenbegroting
 • Voorcalculatorische balans/geprojecteerde balans= met beginbalans, resultatenbegroting en liquiditeitsbegroting > balans maken

Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting – Resultatenbegroting/resultatenraming

 • Opbrengsten + kosten komend jaar > indicatie
 • btw

Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting – Liquiditeitsbalans

 • Liquiditeit= mate onderneming in staat > kort vreemd vermogen betalen
  • Liquide activa
  • Vlottende activa
 • Onderneming liquide= liquide + vlottende activa > groter dan > kort vreemd vermogen
  • Nadeel: liquiditeit verandert continu (tijdstip, voorraadgrootheid)

Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting – Liquiditeitsbegroting

 • Verklaring verandering liquide middelen
 • Overzicht verwachte ontvangsten + uitgaven
  • Ontvangsten
   • Verkopen
  • Uitgaven
   • Inkopen
   • Aanschaf van activa
   • Diensten
   • Lonen
   • Belasting
   • Heffingen
  • Voordeel
   • Verkoopresultaat > bepaalde periode precies vast te stellen
   • Ondernemer: hoeveelheid liquide middelen in de gaten houden
   • Startende ondernemer: hoeveel geld investeren

Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting – Kosten vs. Uitgaven

KostenUitgaven
PeriodeTijdstip
Schuld; niet op dit moment van je rekening afgehaald; behoort tot deze periodeBetaling; uitgevoerd op dit tijdstip

 

 

 

 

 

Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting – Balans verbanden

 • EV eindbalans= EV beginbalans + begrote nettoresultaat + begrote ps + begrote po
 • Liquide middelen eindbalans= liquide middelen beginbalans + saldo liquiditeitsbegroting
 • Voorraad eindbalans= voorraad beginbalans + inkopen (excl. Btw) – inkoopwaarde verkopen
 • Debiteuren eindbalans= debiteuren beginbalans + verkopen op rekening (incl. btw) – ontvangsten debiteuren
 • Crediteuren eindbalans= crediteuren beginbalans + inkopen op rekening (incl. btw) – betalingen crediteuren
 • Vaste activa eindbalans= vaste activa beginbalans – afschrijvingen + aanschaf vaste activa – verkoop activa
 • Lening eindbalans= lening beginbalans – aflossing + opnemen nieuwe lening

 

 • Overlopende posten
  • Te betalen huur eindbalans= te betalen huur beginbalans + huurkosten – huuruitgaven
  • Vooruitbetaalde huur eindbalans= vooruitbetaalde huur beginbalans + huuruitgaven – huurkosten
  • Nog te ontvangen huur eindbalans= nog te ontvangen huur beginbalans + huuropbrengsten – huurontvangsten
  • Vooruit ontvangen huur eindbalans= vooruit ontvangen huur beginbalans + huurontvangsten – huuropbrengsten

 

Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting – Waar te vinden?

 • Debiteuren ontvangsten > liquiditeitsbegroting
 • Inkopen: uitgaven > liquiditeitsbegroting (dan contant en excl. Btw)
 • Inkoopwaarden v/d verkopen/kosten verkopen > resultatenbegroting
 • Betalingen aan crediteuren > liquiditeitsbegroting
 • Inkopen op rekening (incl. btw) > meestal liquiditeitsbegroting
 • Mutaties leningen > liquiditeitsbegroting

 

 • Let op! Debiteuren ontvangsten niet uit resultatenbegroting: alle bedragen excl. Btw contante verkopen en op rekening kan je dan niet splitsen

Samenvatting Eenmanszaak Deel 1 Hoofdstuk 4 + Hoofdstuk 5

Samenvatting Hoofdstuk 5 + Hoofdstuk 5

M&O Samenvatting

Management & Organisatie Samenvatting

M&O Eenmanszaak Deel 1

Management & Organisatie Eenmanszaak Deel 1

Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1

M en O Eenmanszaak Deel 1

Eenmanszaak Deel 1 Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5

M en O toetsstof

Eenmanszaak deel 1 samenvatting

Voor meer informatie kijk op https://www.menoplus.nl

Management & Organisatie Eenmanszaak Deel 1

Management & Organisatie Eenmanszaak Deel 1

Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

Management en Organisatie Eenmanszaak Deel 1 Samenvatting

Geef een reactie