Engels Gedicht-Termen

 

AlliterationThe same sound repeated at the beginning of words near to one another, which creates a sound effect.Dezelfde klank herhaald aan het begin van een groep woorden, die een geluidseffect creëren
BalladA poem written in short regular stanzas, which often tells a story of tragedy or heroism. Features are dialogue, repetition.Een gedicht geschreven in korte regelmatige strofen, die vaak een verhaal vertelt van de tragedie of heldendom. Kenmerken zijn dialoog, herhaling.

(strofe: (onder)deel van gedicht met vast aantal regels)

MetaphorDescribing a person or object by referring to something that is considered to have similar characteristics.Het beschrijven van een persoon of object door te verwijzen naar iets dat wordt beschouwd als soortgelijke kenmerken.
OnomatopoeiaWords which when spoken aloud have the same sound as the noise they describe, crack, boom, which add to the atmosphereWoorden die hardop gesproken dezelfde klank hebben als het lawaai dat ze beschrijven
PersonificationAn abstract idea or object is given human qualities.Een abstract idee of object met menselijke kwaliteiten
QuatrainA stanza of four Lines, usually with a regular rhyme scheme. Two quatrains make an octave.Een strofe van vier regels, normaal met een regulier rijmschema. Twee kwatrijnen is een octaaf
Rhyme schemeThe pattern made by the rhymes at the line endings. Mark out a rhyme scheme by giving different letters to each different rhyme.Het patroon van de rijmen op de lijn eindes. Markeer een rijmschema door het geven van verschillende letters aan elk verschillend rijm.
Rhyming coupletA pair of consecutive lines which rhyme with one another (almost always the last two lines of the Shakespearian sonnet)Een paar opeenvolgende lijnen die rijmen met elkaar (bijna altijd de laatste twee regels van de Shakespeariaanse sonnet)
Run-on lineA sentence doesn’t stop at the end of the line, but goes on in the next.

I met a traveller from an antique land

Who said: two vast and trunkless legs of Stone

Stand in the desert…….

Een zin niet stopt aan het einde van de lijn, maar gaat over in de volgende.
SimileA comparison in which one thing is said to be ‘like’ or ‘as’ another.

My mistress eyes are nothing like the sun

Een vergelijking waarin een ding wordt gezegd dat ‘like’ of ‘als’ een ander
SonnetA form often used for love poems. It is always fourteen lines long with a regular rhyme scheme.Een vorm vaak gebruikt voor liefdesgedichten. Het is altijd veertien lijnen lang met een regulier rijmschema.
StanzaA verse, a Group of linesEen vers, een groep of lijnen
SyllableA word or part of a word

Beau- ti- ful- ly

Een woord of een gedeelte van het woord
TercetA stanza of three lines, usually with a regular rhyme scheme. Two tercets make a sestet.Een strofe van drie regels, normaal met een regulier rijmschema. Twee terzine is een sextet
CoupletA stanza of two lines, usually a regular rhyme scheme.Een strofe van twee regels, normaal met een regulier rijmschema.

 

Geef een reactie